Drensrørsystem

Effektivt bruk av landbruksflater og øvrig mark med et velfungerende drensrørsystem.

Uponor har utviklet effektive løsninger for alle former for drenering. Et bredt program omfatter drensrør og deler av høy kvalitet av ulike materialer. Hele sortimentet er godkjent i henhold til gjeldene normer.

Drenering betyr oppsamling og avlening av grunn- og overvann. På mange steder må man drenere for å få en effektiv bruk av landbruksarealer og øvrig mark. Når man opp fører bygg og veianlegg, må man drenere for å unngå setninger som kan forårsakes av grunn- og overflatevann. Drenering må derfor besørges i mange ulike sammenhenger som f.eks:

  • Av områder som står under vann
  • Avvanning av byggeplasser
  • Ved leirjord, kvikksand eller silt
  • For å optimere forholdene på idrettsplasser
  • For å beskytte landbrukets avling mot oversvømming
  • Når grunnmurer skal holdes tørre

Sikring av filteringsevne - oppbygning av filterelementer

For å sikre dreneringens egenskaper er det svært viktig at det oppbygde filterelementet sikrer den nødvendige oppsamlingen og fjerningen av det innstrømmende vannet fra omgivelsene. Samtidig skal det hindre uønsket transport av faste partikler fra omgivlsene inn i filterelementet og videre inn i drensrøret.

Filteret rundt rørene utgjøres normalt av steinmaterialer hvis kornstørrelse skal velges slik at de omliggende massene ikke kan tette igjen filteret og at filtermaterialet ikke kan trenge inn i rørene, SBI 185 angir følgende veiledende oppbygning av filterelementer for små dreneringssystemer. For større arbeider bør filterelementet dimensjoneres ut fra en sikteanalyse. Filterelementet skal ha en tykkelse på minst 100 mm på alle sider av drensledningen.

Innenfor dreneringssystemer produserer Uponor totalløsninger som dekker alle områder og behov. Dette omfatter også rådgivnings- og veiledningstjenester for en velfungerende og effektiv drenering.

Uponors drensrør er lagd av PP (polypropylen) og PVC (uplasticert polyvinylklorid). PP-rørene leveres både som topp- og rundslissede. PVC-rørene leveres alltid som rundslisset. Det gjør dem effektive ved alle former for drenering. Rørene ekstruderes, og delene støpes i materialene PVC (polyvinylklorid) eller PP (polypropylen).

PVC, PE og PP har stor slitestyrke med lav vekt og liten friksjon. Disse egenskapene gjør det lett å transportere og installere rørsystemet.

Både PVC, PE og PP er slagfaste materialer. Slagfastheten til PVC avtar imidlertid med synkende temperatur. Lave temperaturer har ingen negative virkninger på rørets evne til å tåle ytre belastninger. De øvrige egenskapene svekkes heler ikke.

Uponor produkter utvikles løpende. Det innebærer at rørene alltid oppfyller gjeldene normer og krav.

Blant Uponor PVC drensrørsystem finnes det fire typer:

Drensrør, standard, hvit (slissebredde 1,2 mm)

Brukes til alle typer drenering, spesielt til drenering innen landbruket. Standard er ment til drenering normal jord og gir en effektiv drenering sammen med grus (1,5 mm) eller sagflis som filter.

Drensrør, blå spesial (slissebredde 2,3 mm)

Brukes i myr og jerholdig jord, eller der det trengs større avvanningsvolum. Imyrjord kan filteret normalt utelates, men i jernholdig jord skal man bruke grov sagflis.

Drensrør, blå spesial, med polyester

Består av et "blå spesial"-rør med en finmasket polyesterstrømpe som hindrer inntrengning av svært små partikler. Røret egner seg derfor til bruk i områder med kvikksand eller silt (finkornet sand med en kornstørrelse på ca. 2 mm).

Drensrør, standard, med kokos

Drensrør Kokos er et "standard hvitt" drensrør utstyrt med et ca. 8 mm tykt kokosfilter. Røret brukes spesielt i leirjord, men kan også brukes i andre jordtyper. Med rørets større volum kan dreneringen utføres tidlig om våren og sent på høsten, når sannsynligheten for jordkompaktering er stor.


Uponor landbruksdrenering

NavnDatoFormat
PVC Dränering: SITAC
24.03.2010pdf  0,26Mb
FDV IQ Jordbruksdrnering PVC
02.12.2013pdf  0,15Mb
Miljøklarering - PE Drenering
05/2006pdf  0,03Mb
Miljøklarering - PVC Dränering
05/2006pdf  0,03Mb
Miljøklarering - PVC Inomhusavlopp
06/2007pdf  0,03Mb