Etiske regler

Disse etiske reglene er godkjent av styret i Uponor Corporation. De gjelder for alle ansatte, ledere og styremedlemmer (heretter kalt “ansatte”) i Uponor-konsernet (heretter kalt “Uponor”). Uponors visjon, hovedformål og verdier er integrert i disse etiske reglene.


Etikk, lover og bestemmelser

Uponor skal tilstrebe langsiktig vekst i virksomheten ved å skape reell merverdi for sine kunder. Ansatte skal alltid følge etiske og juridiske standarder i gjennomføringen av virksomheten. Ansatte skal oppføre seg profesjonelt og ærlig, og de skal følge de høyeste integritetsstandarder.

Alle Uponor-selskaper og -ansatte skal etterleve intensjonen og formuleringene i gjeldende internasjonale og nasjonale lover og bestemmelser alle steder der Uponor driver sin virksomhet. Dette gjelder blant annet lover og bestemmelser som fremmer rettferdig konkurranse, regulerer offentlig omsatte verdipapirer, omhandler virksomhetsstyring, fremmer personvern, motvirker korrupsjon, handler om produktsikkerhet og regulerer arbeidslivet. Uponor respekterer menneskerettighetene, for eksempel slik de er angitt i FNs menneskerettighetserklæring.


Interessekonflikter, gaver og bestikkelser

Ansatte må unngå alle konflikter mellom egne personlige interesser og Uponors interesser. Dette omfatter blant annet, for Uponors interessenter1, å gi eller motta personlige gaver eller forpleining, bortsett fra rimelige gaver eller forpleining som inngår i den ordinære gjennomføringen av Uponors virksomhet, og som er akseptable i henhold til gjeldende lover. Uponor forbyr alle bestikkelser og avstår fra å delta i all hvitvasking av penger.


Konfidensiell informasjon i Uponor

Uponors forretningshemmeligheter og rettighetsbeskyttede informasjon er verdifulle forretningseiendeler for Uponor, og derfor er det svært viktig hvordan disse brukes og beskyttes. Spesielt må forretningshemmeligheter og andre konfidensielle opplysninger beskyttes ved å sikre konfidensiell bruk av slik informasjon og, når dette er aktuelt, søke ytterligere beskyttelse gjennom registrering av immaterielle rettigheter.

Ansatte som mottar eller får kjennskap til konfidensiell forretningsinformasjon eller forretningshemmeligheter som tilhører Uponor, skal behandle slik informasjon konfidensielt, og skal ikke, bortsett fra for Uponors forretningsformål, avsløre slik informasjon til tredjeparter (inkludert venner og familiemedlemmer).


Miljø

Uponor tilstreber et bærekraftig samspill mellom menneskers interesser, miljøet og økonomien og vil bidra til en mer bærekraftig verden. Uponor tar hensyn til miljøaspektet ved sitt produkttilbud, og tilstreber hele tiden å redusere miljøpåvirkningen ved forretningsdriften samt å fremme bærekraft ved å utvikle miljøvennlige produkter og tjenester.


Poltikk

Uponor deltar ikke i politikk og støtter ikke politiske partier eller grupper økonomisk eller på annen måte. Ansatte som deltar i politiske aktiviteter, skal gjøre dette bare som privatpersoner og ikke som representanter for Uponor.


Ansatte

Uponor er en ansvarlig arbeidsgiver og støtter likestilling for sine ansatte. Ingen diskriminering basert på for eksempel rase, nasjonalitet, alder, religion, uførhet, kjønn, seksuell legning, fagforeningsmedlemskap eller politisk aktivitet er tillatt. Uponor tillater ikke barnearbeid eller tvangsarbeid og benytter ikke leverandører som bruker slik arbeidskraft. Uponor tilstreber å sørge for rimelig kompensasjon og en sikker og sunn arbeidsplass for alle ansatte.

Kunder og leverandører

Uponor er engasjert i å hjelpe sine kunder med å lykkes, da dette vil fremme Uponors egen suksess. Uponor tilstreber gjensidig tilfredshet og god vilje i alle sine avtaler, høy kvalitet på tilbudte produkter og tjenester, rettferdige priser og ypperlige ettersalgstjenester. Uponor vil behandle alle sine interessenter med samme innstilling som de har overfor sine egne kunder. Det forventes at Uponors leverandører oppfyller de samme etiske og sosiale standardene, miljøstandardene og kvalitetsstandardene som er angitt i disse etiske reglene. Uponor forventer at deres leverandører og andre forretningspartnere setter seg inn i disse etiske reglene.


Implementering

Alle spørsmål om disse etiske reglene skal rettes til juridisk ansvarlig i Uponor, og alle mistanker om brudd på de etiske reglene skal rapporteres til en leder i Uponor og/eller til juridisk ansvarlig og skal behandles behørig av ledelsen. Alle mistanker om overtredelser skal undersøkes og behandles i full fortrolighet. Ansatte oppfordres til å kontakte sin overordnede ved uklare situasjoner.

Handlinger som ikke er i samsvar med disse etiske reglene, må rettes opp straks og kan medføre disiplinære tiltak, som i verste fall kan omfatte avskjed. Uponor vil sikre at en ansatt som klager på brudd på disse etiske reglene, ikke opplever negative arbeidsrelaterte konsekvenser.
________________________________________________________________________________________
1 Begrepet ‘interessent’ omfatter ansatte, kunder, leverandører, aksjonærer, offentlige og frivillige organisasjoner og andre parter som påvirker Uponor og som Uponor påvirkes av.


Lukk