REACH

  • Reach

Hva er REACH?

REACH er den nye europeiske kjemikalielovgivningen (EG) 1907/2006 som gjelder fra 1. juni 2007. REACH står for ”registrering, vurdering, granskning og godkjennelser”.

I og med denne lovgivningen opphører flere andre likeverdige lovgivninger å gjelde. Et av målene er å forbedre informasjon om hvilke emner som produseres i EU og hvilke kjemikalier som er importerte til EU. Redusering av risikoer med forekommende emner er et annet mål i lovgivningen.

Hvilke forandringer medfører REACH?

Industrien har ansvaret – produsenter, importører og forbrukere må følge lovgivningen. Ansvaret innebærer i det store og hele at vi som bedrift må kunne svare våre kunder på hvilke kjemikalier vi bruker i vår produksjon. Vi må håndtere kjemikalier på en sikker måte, og så langt det er mulig velge produkter som ikke skader mennesker og miljø.

Hvilke konsekvenser gir REACH?

I henhold til lovgivningen skal alle kjemikalier som produseres eller importeres i større kvantitet enn 1 tonn/bedrift/år registreres hos ECHA (European Chemical Agency) i Helsingfors. Det er ikke selve produktet som registreres, men alle emnene som er brukt i produktet. Prinsippet ”Ingen fakta – ingen marked” innebærer at de kjemikalier som ikke finns registrerte, heller ikke kan selges eller føres ut på det europeiske markedet.

Perioden for registrering av disse emnene startet 1. juni 2008 og avsluttet 1. desember 2008.

En liste finns tilgjengelig på ECHAs hjemmeside

  • SVHC (Kreftfremkallende, mutasjon eller reproduksjonshemmende emner, såkalte CMR-emner).
  • Langtidslevende, bioakkumulerende og toxiske emner (PBT)
  • Meget lantidslevende og meget bioakkumulerende emner (vPvB)
  • Andre farlige aspekter som f.eks. hormonforstyrrende egenskaper

Vi som bedrift er ansvarlige for å ivareta og etterleve den såkalte Kandidatlisten, slik at vi unngår å bruke farlige kjemikalier.

Uponor og REACH

Uponor støtter kravene i den nye lovgivningen. Bedriften satser på REACH som et forbedringsverktøy for styring av kjemikaliehåndtering og et middel til å fornye tilliten til å bruke kjemikalier.

Uponor er en annenhåndsbruker i henhold til artikkel 3, nr. 13 i REACH. Vi er dermed ikke forpliktet til å registrere våre produkter/system. Dersom våre kunder ønsker informasjon om emner i våre produkter, er vi likevel forpliktet til å oppgi det.

Basert på informasjon fra våre leverandører forsikrer Uponor herved at våre produkter/system i Uponor Building Solution, stemmer overens med gjeldende REACH lovgivning.

I de tilfellene våre ferdige produkter inneholder emner som ikke er nevnt i Kandidatlisten (SVHC, ECHA myndighetene i Helsingfors) en konsentrasjon over 0,1% (w/w) på Kandidatlisten, kan man finne denne informasjonen i våre sikkerhetsdatablad.

Din rolle og ditt ansvar med hensyn til REACH kan du lese om via www.kemi.se eller på ECHAs hemsida

REACH har regler også om håndtering av sikkerhetsdatablad. SDS er et sentralt punkt i kommunikasjonen mellom leverandør og kunde når det gjelder sikkerhet og bruk av kjemiske emner. SDS kommer i tiden fremover til å legge til et bilag som beskriver eksponerings-scenarier som skal dekke alle SDS nevnte bruksområder.

Vi kommer til å holde dere informerte om utviklingen av REACH på vår hjemmeside.

For nedlasting:>REACH declaration of conformity

Lukk