Retningslinjer

Uponors retningslinjer for handlinger har blitt godkjent av Styret i Uponor Corporation. Disse retningslinjene gjelder for alle Uponor ansatte, ledere og direktører (alle "Ansatte"). Uponors visjon, hovedmål og verdier er forankret i disse retningslinjene.

Etikk, lover og forskrifter
Uponor arbeider via etiske og juridiske midler, for å sikre langsiktig vekst ved å bringe merverdi til kundene og blir belønnet for det. Ansatte skal følge de høyeste etiske standarder i utførelsen av Uponors virksomhet. I sin fremtreden på vegne av Uponor skal ansatte på alle måter opptre profesjonelt, ærlig og med de høyeste integritet.

Uponor Group og ansatte skal være i overensstemmelse med intensjonene samt i tråd med gjeldende internasjonale og nasjonale lover. Blant disse er lover og regler som fremmer rettferdig konkurranse; styrende børsnoterte verdipapirer; bedriftens styre; ta avstand fra bestikkelser og korrupsjon, arbeide i tråd med produktsikkerhet og arbeidsmiljølover.

Konflikter ved interesse, gaver og bestikkelser
Ansatte må unngå enhver konflikt mellom sine egne personlige interesser og interessene til Uponor. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til å gi eller motta personlige gaver eller gjestfrihet ved Uponor interessenter, andre enn rimelige gaver eller gjestfrihet i ordinær Uponor virksomhet og som er tillatt i henhold til gjeldende lover.

Konfidensiell informasjon
Uponors forretningshemmeligheter og fortrolig informasjon er verdifulle forretningsverdier og må dermed brukes og beskyttes godt. Spesielt forretningshemmeligheter må beskyttes gjennom å sikre sin taushetsplikt, og er det hensiktsmessig, søker om ekstra beskyttelse ved registrering av rettigheter.

Ansatte som mottar eller er viten om konfidensiell bedriftsinformasjon eller forretningshemmeligheter av Uponor eller annet som ikke er for andre enn Uponors forretningsøyemed, skal avsløres til tredjeparter (inkludert venner og familiemedlemmer). Ansatte skal holde relevant informasjon konfidensiell selv om det ikke er noen formelle forpliktelser for hemmelighold.

Miljø
Uponor skal samordne bærekraftige interesser for mennesker, miljø og økonomi. Vi bryr oss om hverandres velferd og for fremtidige generasjoner.

Politikk
Uponor deltar ikke politisk, gir ikke økonomisk støtte eller gir på annen måte bidrag til politiske partier eller grupper. Ansatte som deltar i politiske aktiviteter skal gjøre det som privatpersoner, og ikke som representanter for Uponor.

Ansatte
Uponor er en ansvarlig arbeidsgiver og gir likestilte muligheter for sine ansatte. Ingen diskriminering basert på rase, farge, nasjonalitet, alder, religion, kjønn, seksuell legning eller andre faktorer som er irrelevant for ytelsen er tillatt Uponor. Uponor tilstreber å gi rimelige godtgjørelser i tråd med lovverket samt en trygg og sunn arbeidsplass for sine ansatte.

Kunder og leverandører
Uponor er fast bestemt i sitt arbeid på å hjelpe våre kunder til å bli vellykket, og nå dette vil nå føre til suksess for Uponor. Uponor tilstreber tilfredshet og god tro i alle avtaler, høy produktkvalitet, rettferdige priser og god oppfølging. Uponor behandler alle sine interessenter med samme tankesett som vi nærmer oss våre kunder.

Gjennomføring

Alle spørsmål vedrørende Uponors retningslinjer skal rettes til General Counsel of Uponor Group og enhver skal rapportere til sin overordnede og / eller General Counsel ved mistanke om brudd på retningslinjene for Uponor som behørig skal håndteres av ledelsen. Enhver mistanke om brudd skal undersøkes og løses i full tillit.

Handlinger i uoverensstemmelse med dette må omgående korrigeres og vil få disiplinære følger opp til og med avslutning av arbeidsforholdet. Uponor forsikrer at en ansatt som rapporterer om på brudd på Uponors retningslinjer ikke blir skadelidende eller får arbeidsrelaterte konsekvenser som følge av dette.


Begrepet “interessepart” refererer til ansatte, kunder, leverandører, aksjonærer, statlige og frivillige organisasjoner og andre aktører som har innflytelse over eller er påvirket av Uponor.

Lukk